Menu
RSS
Κυριακή, 16/06/2024
kalimera-arkadia logo
kalimera Arkadia Facebook pageKalimera Arkadia TwitterKalimera Arkadia YouTube channel
ΚΤΕΛ Αρκαδίας

Νότια Κυνουρία | Σε προσλήψεις υδρονομέων προχωρά ο Δήμος

Νότια Κυνουρία | Σε προσλήψεις υδρονομέων προχωρά ο Δήμος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

 ΠΡΟΣΛΗΨΗ    ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

ΕΤΟΥΣ 2023

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Το άρθρο 211 του Ν. 3584/2007.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ 1 εδαφ. δ ́ του Ν. 3852/2010.

3. Την παρ. 5 του άρθρου 58 του Ν. 3966 /2011.

4.Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012.

5. Τα άρθρα 6 και 7 του Β.Δ/τος 28.3/15-4-1957 & το άρθρο 2 του Β.Δ/τος 339/1960 όπως ισχύουν.

6. Την με αριθ. 29/2023 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου περί της διανομής των αρδευτικών υδάτων και της φύλαξης των αρδευτικών έργων κατά το έτος 2023 από υδρονομικά όργανα του Δήμου, του χρόνου έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου του έτους αυτού, του αριθμού των θέσεων υδρονομέων, του τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση  και της αμοιβής κάθε οργάνου.

7. Την αριθ. πρωτ. 24472/24--2023 απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία εγκρίθηκε η 29/2023 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου.

8. Την αριθ. 2058/24-2-2023 (ορθή επανάληψη) βεβαίωση της Προϊσταμένης  Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας περί ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων στον Προϋπολογισμό του Δήμου μας έτους 2023.

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, τριών (3) ατόμων (ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ) στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας και συγκεκριμένα στη Δημοτική Κοινότητα Λεωνιδίου, για την κάλυψη εποχιακών αναγκών άρδευσης όπως παρακάτω:

Α.Α.

ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΕΣΕΩΝ

           ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

1

ΜΑΡΣΑΛ/ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ/ΠΕΛΙΑ

Αρδευτική περίοδος

 από 15-04-2023  έως 15-12-2023

1

Από  την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης   μέχρι  την

15-12-2023

ΥΕ

Υδρονομέας

2.

ΓΟΥΛΕΛΟΥ /ΠΛΑΤΑΝΙΕΣ /ΣΑΛΙΑΣ

Αρδευτική περίοδος

από 15-04-2023 έως 15-12-2023

1

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης  μέχρι την 15-12-2023

ΥΕ

Υδρονομέας

3

ΕΛΩΝΗΣ / ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

Αρδευτική περίοδος

από 15-05-2023  έως 15-10-2023

1

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης  μέχρι την 15-10-2023

ΥΕ

Υδρονομέας

 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

1.Για να εκλεγεί κάποιος Υδρονομέας πρέπει:

α. Να έχει την Ελληνική Ιθαγένεια.

β. Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το 60ο..

γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

2. Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:

 ́Όσοι έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα (δηλαδή να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι ή να τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας (γραφείο πρωτοκόλλου)  τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Αίτηση συμμετοχής προτίμησης (χορηγείται έντυπο από την υπηρεσία).

β. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

γ. Πιστοποιητικό γέννησης με την εγγραφή (για τους άνδρες) στα Μητρώα Αρρένων, (Ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία)..

δ. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).

ε. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 που να αναφέρεται:

α) Η γνώση ανάγνωσης και γραφής β) ότι ο υποψήφιος/α πληροί  τις προϋποθέσεις για πρόσληψη στο Δημόσιο και δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα (δηλαδή δεν έχει  καταδικαστεί, δεν είναι υπόδικος/η, δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση και δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά τους/της  δικαιώματα).

Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ ́ όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής.

Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός εύλογου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αυτή η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου διορισμού.

ΕΚΛΟΓΗ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κυνουρίας. Οι υδρονομείς που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασης τους αντικαθίστανται με άλλους αιτούντες που θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο και θα απασχοληθούν για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα της αρδευτικής περιόδου.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως ή αν δεν υπάρχει κανονισμός κατά κρατούντα και την καθιερωμένη σειρά αρδεύσεως .

β. Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας μέχρι της εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα , εκχύσεως τους.

γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής συντήρησης τους

δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν τη διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.

ε. Η Βεβαίωση και καταγγελία των περί των άνω αντικείμενα αδικημάτων

στ. Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον αρμόδιο παντός αγροτικού αδικήματος που υπέπεσε στην αντίληψη τους.

ζ. Η φύλαξης των παρόχθιων των αρδευτικών αυλάκων αγροτικών κτημάτων, καθώς και αυτών που βρίσκονται σε μικρό μήκος από τα αρδευτικά δίκτυα, με σκοπό την προστασία αυτών κατά τη λειτουργία του συστήματος άρδευσης καθώς και την νόμιμη,  ασφαλή και απρόσκοπτη χρήση του νερού, ασκώντας αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Αγροφυλακής και υπέχοντας τις αντίστοιχες ευθύνες των Αγροφυλάκων.

Η αμοιβή των υδρονομικών οργάνων γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4354/2015 όπως ισχύει.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί τουλάχιστον επτά ημέρες πριν την εκλογή τους στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος,  στην Ιστοσελίδα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και στο πρόγραμμα Διαύγεια.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Πληροφορίες παρέχονται στο Δημαρχείο Δήμου Νότιας Κυνουρίας που εδρεύει στο Λεωνίδιο και στo τηλέφωνο:  2757 3 60223 ( κ. Καμβύση Αλεξάνδρα).

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από  03-04-2023, ημέρα  Δευτέρα, έως 10-04-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, και υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας   αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας

Χαράλαμπος Ν. Λυσίκατος

Ανακοίνωση

Έντυπο αίτησης

Υπεύθυνη Δήλωση

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Επιστροφή στην κορυφή

Διαβάστε επίσης...