Menu
RSS
Κυριακή, 16/06/2019
kalimera-arkadia logo
kalimera Arkadia Facebook pageKalimera Arkadia TwitterKalimera Arkadia YouTube channel
ΚΤΕΛ Αρκαδίας
komis490 1972018

Ειδικό σύμβουλο ζητά ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

Ειδικό σύμβουλο ζητά ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης προκήρυξε την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου , με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσης που θα επιλεγούν .
3. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαχθεί νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.
4. Να μην υπάρχει κώλυμα από Ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική
συμπαράσταση (άρθρο 8 του Ν. 3528/2007).
Ειδικότερα:
Για την κάλυψη των θέσεων αυτών, θα προτιμηθούν εκείνοι οι οποίοι:
1. Θα έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
2. Θα έχουν τίτλους σπουδών ξένων γλωσσών ( Αγγλικής, Γερμανικής)
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις και έχουν τα νόμιμα προσόντα, πρέπει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων (4) ημερών από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες της Περιφέρειας, να υποβάλλουν στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου –Πλατεία Εθν.Μακαρίου –ΤΡΙΠΟΛΗ-22100, σχετική αίτηση στην οποία θα επισυνάπτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, όπως προβλέπεται. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση.
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής ταυτότητας
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης*
4. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου*
5. Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης (για τους άρρενες υποψήφιους) * ( τα αριθμ. 3, 4 και 5 δικαιολογητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία)
6. Αντίγραφο τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. ή ΤΕΙ, στον οποίο θα αναγράφεται ο ακριβής βαθμός αυτού, η ημερομηνία και το έτος κτήσης (σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να προσκομίζεται πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το Ι.Τ.Ε ή από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία, την αντιστοιχία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού)
Γίνονται επίσης δεκτά: α) πτυχία ή διπλώματα τριτοβάθμιας εκπ/σης, που έχουν αποκτηθεί σε Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, για τα οποία έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης
επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο του άρθρου 10 του ΠΔ 165/2000(ΦΕΚ 149/Α'), όπως ισχύει κάθε φορά, β) τίτλοι μεταδευτεροβάθμιας εκπ/σης, που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους κατόχους των οποίων έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από την αρμόδια αρχή του άρθρου 13 του ΠΔ
231/1998 (ΦΕΚ 178/Α').
7. Επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα των τίτλων σπουδών ξένης γλώσσας, σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι κάτοχος τίτλου ξένης γλώσσας
8. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986), περί μη κατοχής άλλης θέσης στο Δημόσιο Τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 1256/82, ότι δεν υπάρχει στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, θέση σε δικαστική συμπαράσταση, απόλυση από δημόσια υπηρεσία ή ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζόμενου και σε καταφατική περίπτωση να έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
9. Πιστοποιητικά /βεβαιώσεις από τα οποία να τεκμηριώνεται η εμπειρία.
10. Βιογραφικό Σημείωμα.
Η αίτηση επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως του άρθρου 8 του Ν.1599/86 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά το χρόνο διορισμού.
Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση και να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο, που θα συνοδεύει τη αίτηση υποψηφιότητας και να κατατεθούν εμπρόθεσμα.
Για την πρόσληψη, εκτός από τα παραπάνω, θα εκτιμηθεί:
-η προσωπικότητα,
-το είδος του Πτυχίου
- η γνώση ξένων γλωσσών
- η επαγγελματική εμπειρία σε φορείς.
Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων πρέπει να έχουν τα προσόντα και να μην συντρέχουν στο πρόσωπο τους κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3 528/2007).
Το έργο των ειδικών συμβούλων αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος.
Η άσκηση του ελευθέρου επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση καθηκόντων του ειδικού συμβούλου.
Επισημαίνεται ότι μετά τη λήξη κατάθεσης των νόμιμων δικαιολογητικών και σε χρόνο που θα γνωστοποιηθεί, θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη των ενδιαφερομένων.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Επιστροφή στην κορυφή

Διαβάστε επίσης...