Menu
RSS
Πέμπτη, 27/02/2020
kalimera-arkadia logo
kalimera Arkadia Facebook pageKalimera Arkadia TwitterKalimera Arkadia YouTube channel
ΚΤΕΛ Αρκαδίας
komis490 1972018

Εργασία - 15 νέες θέσεις πυροπροστασίας στη Γορτυνία!

Εργασία - 15 νέες θέσεις πυροπροστασίας στη Γορτυνία!
Σε πρόσληψη δέκα πέντε (15) συνολικά ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων (τεσσάρων (4) οδηγών αυτοκινήτων ΔΕ29, δέκα (10) εργατών πυρασφάλειας - πυροπροστασίας (ΥΕ) και ενός (1) χειριστή μηχανημάτων έργου ΔΕ28) θα προχωρήσει ο Δήμος Γορτυνίας, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως τρεις (3) μήνες, η διάρκεια των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί την Οκτωβρίου 2016 (ημερομηνία λήξης της αντιπυρικής περιόδου) για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας - πυροπροστασίας του Δήμου.
Ειδικά τυπικά προσόντα
ΔΕ29 οδηγών αυτοκινήτου τέσσερις (4)
Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας, πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εν έλλειψη οποιασδήποτε τίτλος εκπαίδευσης. Εν έλλειψη των ανωτέρω ισχύουσα ερασιτεχνική άδεια οδήγησης Β'κατηγορίας απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή εν έλλειψη των ανωτέρω οποιασδήποτε τίτλος εκπαίδευσης.
ΔΕ28 χειριστών ΜΕ ένα (1)
Άδεια μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οποιασδήποτε ομάδας και τάξης με οποιονδήποτε τίτλο εκπαίδευσης και εν έλλειψη χωρίς κανέναν τίτλο εκπαίδευσης.
ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων δέκα (10)
Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. - Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. - Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. - Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).
4. Σε περίπτωση που υποβληθούν περισσότερες αιτήσεις υποψηφία από τον αριθμό ατόμων που ζητούνται ανά ειδικότητα με τα ίδια προσόντα θα ληφθεί υπόψη η απόλυτη σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης στο Δήμο με βάση τον αριθμό πτρωτοκόλλου και ημερομηνία κατάθεσης.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Η διάρκεια απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα ( 12 ) μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφι ος πρόκει ται να προσληφθεί και προς τα πίσω.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν την αίτησή τους αυτοπροσώπως στον Δήμο Γορτυνίας, Τμήμα ανθρώπινου Δυναμικού, Δημητσάνα, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημερομηνία της δημοσίευσης της παρούσης. ( δηλαδή από 17-08-2016 έως και 22-08-2016).
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2. Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδει ας οδήγησης ή χειρισμού ΜΙ Ε..
3. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσι ας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παρεγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση β) στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν απασχολήθηκε σε δημόσια υπηρεσία ή ΝΠΔΔ της παρ. 1, του άρ. 14 , του ν. 2190/94 με την ιδιότητα του εποχιακού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι προκειμένου να κριθεί εάν αυτός ο υποψήφιος έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι , σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη - λήξη ).

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Επιστροφή στην κορυφή

Διαβάστε επίσης...