Menu
RSS
Παρασκευή, 03/04/2020
kalimera-arkadia logo
kalimera Arkadia Facebook pageKalimera Arkadia TwitterKalimera Arkadia YouTube channel
ΚΤΕΛ Αρκαδίας
komis490 1972018

Νέα θέση επιστημονικού συνεργάτη "άνοιξε" η Περιφέρεια Πελοποννήσου

Νέα θέση επιστημονικού συνεργάτη "άνοιξε" η Περιφέρεια Πελοποννήσου
Την πλήρωση μίας (1) θέσης επιστημονικού συνεργάτη για την κάλυψη των αναγκών του
Περιφερειάρχη Πελοποννήσου ανακοίνωσε η Περιφέρεια. Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία της περιφερειακής
περιόδου εντός της οποίας προσλαμβάνεται και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 243 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης– Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύουν.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:
 Να έχουν πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα
της αλλοδαπής ή

Ειδικότερα:
Για τους Επιστημονικούς Συνεργάτες, απαιτείται επιπλέον και διδακτορικό δίπλωμα ή τίτλος
μεταπτυχιακών σπουδών Σχολής Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή
αξιόλογες ειδικές μελέτες, σχετιζόμενα με το αντικείμενο της απασχόλησής τους.
Θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι κάτοχοι τίτλου σπουδών στις Οικονομικές Επιστήμες με
μεταπτυχιακές σπουδές στην Οικονομική Ανάλυση και διδακτορικές σπουδές στα Δημόσια
Οικονομικά με ερευνητική εμπειρία σε αντίστοιχα θέματα Δημοσιονομικών θεσμών.
 Να έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για το μόνιμο προσωπικό του
Δημοσίου ήτοι:
 Να είναι Έλληνες πολίτες
Εξαίρεση: Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 152/2000) Δικαιούνται επίσης να είναι υποψήφιοι:
α)όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και έχει παρέλθει ένα έτος από
την απόκτησή της
β) όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και δεν έχει παρέλθει έτος
από την απόκτησή της, εφόσον μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους - μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσης που θα επιλεγούν
 Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί
νόμιμα από αυτές. (Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων
για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη
χώρα τους τέτοιο κώλυμα).
 Να μην υπάρχει κώλυμα πρόσληψης από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή δικαστική
συμπαράσταση ή απόλυση από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ.
(άρθρα 8 & 9 του Ν. 3528/2007).
Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά το χρόνο πρόσληψης.

Για την πρόσληψη θα εκτιμηθεί περαιτέρω:

 η προσωπικότητα
 το είδος του Πτυχίου
 οι επικοινωνιακές ικανότητες
 η γνώση ξένης γλώσσας
Ο/Η ανωτέρω επιστημονικός συνεργάτης υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του
Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνεται. Δεν ασκεί
αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Παρέχει συμβουλές και διατυπώνει
εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας της
Περιφέρειας τον οποίο έχει οριστεί να εξυπηρετεί.
Το συμβουλευτικό τους έργο απευθύνεται προς τον Περιφερειάρχη, το Περιφερειακό
Συμβούλιο και τις επιτροπές της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους.
Ειδικά οι Επιστημονικοί Συνεργάτες παρέχουν υπηρεσίες, μέσα στον κύκλο των γνώσεων τους, σε
εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα, που μπορεί να αναφέρονται στη διενέργεια
ερευνών, εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων,
επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών της
περιφέρειας, παροχή επιστημονικής ή τεχνολογικής βοήθειας σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις
οργανωτικές μονάδες της περιφέρειας, συστηματική παρακολούθηση της επιστήμης και
τεχνολογίας στον τομέα της δραστηριότητάς τους, τήρηση αρχείου ελληνικών και ξένων
βιβλιογραφικών δεδομένων, ή σε κάθε άλλη εργασία που τους ανατίθεται από τον οικείο
περιφερειάρχη.
Το έργο των Επιστημονικών Συνεργατών δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του δικηγόρου,
ούτε αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Για όσους έχουν την ιδιότητα του
ελεύθερου επαγγελματία σε άλλο τομέα δραστηριότητας η άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος
είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση καθηκόντων του επιστημονικού συνεργάτη, μπορεί όμως να
εξαιρεθεί από τον περιορισμό του παρόντος εδαφίου με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (στην περίπτωση αποστολής των
αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων), στο Τμήμα Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου
(Πλ. Εθνάρχου Μακαρίου, 22131 Τρίπολη) σχετική αίτηση στην οποία θα αναφέρεται η θέση για
την οποία υποβάλλουν την υποψηφιότητα, με συνημμένα ευκρινή φωτοαντίγραφα:
1. Τίτλων σπουδών.
2. Τίτλων σπουδών ξένης γλώσσας, σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι κάτοχος τίτλου ξένης
γλώσσας.
3. Εγγράφων /Βεβαιώσεων απόδειξης επαγγελματικής εμπειρίας.
4. Μελετών σχετικών με το αντικείμενο απασχόλησης εφόσον υπάρχουν.
5. Των δύο όψεων της Αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας των κρίσιμων σελίδων του
διαβατηρίου (δηλ. αυτών που αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας κατόχου).
6. Πιστοποιητικού γέννησης και οικογενειακής κατάστασης.*
7. Πιστοποιητικού Ποινικού Μητρώου.*
8. Πιστοποιητικού Στρατολογικής κατάστασης (για τους άρρενες υποψήφιους).*
(*τα αριθμ. 6,7 και 8 δικαιολογητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία)
9. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄ 75), όπως ισχύει, ότι:
α. δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση
(κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία,
καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ` υποτροπή
συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας
ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής
β. δεν είναι υπόδικοι που να έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή
για πλημμέλημα της περίπτωσης α΄, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί
γ. δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα
δ. δεν τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε υπό
επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό τις δύο αυτές καταστάσεις
ε. δεν έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλο Ν.Π.Δ.Δ. λόγω επιβολής
της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για
σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζόμενου και σε καταφατική περίπτωση να έχει
παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
10. Βιογραφικό Σημείωμα.
11. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου
8 του Ν.1599/1986 (Α΄ 75), όπως ισχύει, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση της παρ.
8 του άρθρου 214 του Ν. 4555/2018.
Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:
Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, για την ισοτιμία, ή ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου,
καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των
ημεδαπών τίτλων (όπου προβλέπεται) ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας ή
ισοτιμίας και αντιστοιχίας, καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη
βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών u964 τίτλων (όπου προβλέπεται). Σε περίπτωση που από
την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται
βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό
αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.
Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την
αντιστοιχία του τίτλου, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών
προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίες
χορηγήθηκαν από α) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π) του
άρθρου 55 του ΠΔ 28/2010 και β) του Συμβουλίου Επαγγελματικής Αναγνώρισης τίτλων
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ) του άρθρου 14 του Π.Δ 231/1998.
Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη
της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) και αναφέρονται στο Π.Δ
299/1977 δεν απαιτείται αντιστοιχία. Για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξη
της στην Ε.Ε απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.
Οι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Η επίσημη μετάφραση γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την
Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από Δικηγόρο ή από άμισθο διερμηνέα
διορισμένο βάσει του Ν. 148/26-12-1913/1-2-1914. Ειδικώς όμως μετά το νέο «Κώδικα
Δικηγόρων» (άρθρο 36 Ν.4194/2013 ΦΕΚ 208/Α/27-9-2013 μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων
που γίνονται από Δικηγόρο μετά την 27-9-2013 γίνονται δεκτές εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι
ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
Της αλλοδαπής
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την ανακοίνωση,
πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή
την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο
διερμηνέα διορισμένο βάσει του ν.148/26-12-1913/1-2-1914. Ειδικώς όμως μετά τον νέο «Κώδικα
Δικηγόρων» (άρθρο 36 ν.4194/2013/ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ. Α’), μεταφράσεις ξενόγλωσσων
εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά την 27.09.2013, γίνονται δεκτές, εφόσον ο δικηγόρος
βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.
Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο.
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Της ημεδαπής
α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς
του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά –
βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικώς αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα
των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.
β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς
του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικώς
αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου
δημόσιου τομέα.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την
επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας σε (4) τοπικές εφημερίδες της έδρας της Περιφέρειας
Πελοποννήσου. Εάν η τελευταία ημέρα είναι κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,
τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Αποκλείεται από την
περαιτέρω διαδικασία ο υποψήφιος που υποβάλλει ανυπόγραφη ή εκπρόθεσμη αίτηση με τα
συνημμένα δικαιολογητικά.
Η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/86 και η ανακρίβεια των
δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα επιλεγούν, θα κληθούν να προσκομίσουν πιστοποιητικά από τα οποία
θα προκύπτει η υγεία και η φυσική καταλληλόλητά τους.
Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων η
Υπηρεσία θα παρέχει σε αυτούς την δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν στους
λοιπούς υποψηφίους, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τη νόμιμη
διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος).
Περίληψη της γνωστοποίησης να δημοσιευθεί σε (2) τοπικές εφημερίδες της Περιφέρειας
Πελοποννήσου / Π.Ε. Αρκαδίας και ταυτόχρονα να καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας
Πελοποννήσου.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑ

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Επιστροφή στην κορυφή

Διαβάστε επίσης...