Menu
RSS
Τετάρτη, 19/06/2019
kalimera-arkadia logo
kalimera Arkadia Facebook pageKalimera Arkadia TwitterKalimera Arkadia YouTube channel
ΚΤΕΛ Αρκαδίας
komis490 1972018

Αντίστροφη μέτρηση για προσλήψεις μέσω του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας

Αντίστροφη μέτρηση για προσλήψεις μέσω του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας

Ολοκληρώθηκε η κατανομή των 40.000 θέσεων πεντάμηνης απασχόλησης σε δήμους / περιφέρειες, μέσω του νέου προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, ενώ σύντομα θα ξεκαθαρίσει το τοπίο με τις υπόλοιπες 10.000 θέσεις επτάμηνης διάρκειας, που θα κατανεμηθούν σε σχολεία, δικαστήρια, ασφαλιστικά ταμεία και νοσηλευτικά ιδρύματα.


Το προσωπικό που θα εργαστεί στις υπηρεσίες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα αναλάβει το έργο της αναβάθμισης και συντήρησης των σχολικών υποδομών, καθώς και την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε παιδιά που λόγω της κρίσης παρουσιάζουν ανάγκη συμβουλευτικής υποστήριξης.
Οσοι απασχοληθούν στον τομέα της Υγείας θα αναλάβουν το έργο της καθαριότητας των υποδομών υγείας, την εξυπηρέτηση κοινού, την υποστήριξη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος των νοσοκομείων και τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό τους.
Για εκείνους που θα εργαστούν σε Ταμεία, δικαστήρια, ΚΕΠ κ.α. προβλέπεται να απασχοληθούν στον τομέα της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών σε φορείς που έχουν καθημερινή και άμεση σχέση με την εξυπηρέτηση πολιτών.
Το πρόγραμμα, που στοχεύει στην αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων, που πλήττονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης που υφίσταται η ελληνική οικονομία, θα «τρέξει» ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.
Στον ΟΑΕΔ θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά (http://ait.oaed.gr/) οι αιτήσεις των υποψηφίων, ενώ αυτός θα δημοσιεύσει και τον πίνακα κατάταξης με τους 40.000 επιτυχόντες.
Οι προσλήψεις αφορούν τις ειδικότητες: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΙΕΚ κατεύθυνσης πληροφορικής, ΠΕ/ΤΕ διοικητικοί, οικονομολόγοι, λογιστές, διοίκηση επιχειρήσεων, ΔΕ διοικητικοί, καθώς και ΥΕ γενικών καθηκόντων.
Επίσης ΠΕ/ΤΕ, κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι, βρεφοκόμοι ειδικής αγωγής, ψυχολόγοι, φυσιοθεραπευτές, ΔΕ βοηθοί βρεφοκόμοι, νοσηλευτές και ΥΕ γενικών καθηκόντων.

Ωφελούμενοι - Κριτήρια Επιλογής
Ωφελούμενοι της πράξης είναι Ελληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της ΕΕ, υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν και εργάζονται νόμιμα στη χώρα, που ανήκουν στις εξής κατηγορίες:
1. Εγγεγραμμένοι άνεργοι μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
2. Εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (16 έως 29 ετών).
3. Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
4. Βραχυχρόνια άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας.

Επισημαίνεται ότι ωφελούμενος είναι μόνο το ένα μέλος από την οικογένεια-στόχο του προγράμματος. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν υποβάλει αίτηση και τα δύο μέλη της οικογένειας, τότε αποκλείονται από τον προσωρινό Πίνακα Κατάταξης.

Τα κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων είναι τα ακόλουθα:
Διάρκεια ανεργίας.
Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2012).
Ηλικία.
Οικογενειακή κατάσταση.
Εκπαιδευτικό επίπεδο (όπου απαιτείται).

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό των απαραίτητων δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελούμενους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού.
Ολα τα παραπάνω εξειδικεύονται στις σχετικές προσκλήσεις του ΟΑΕΔ.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων
Οι άνεργοι, κατόπιν σχετικής δημόσιας πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά μία αίτηση συμμετοχής για την απασχόλησή τους στις προκηρυσσόμενες θέσεις, καθώς και μέχρι τρεις επιβλέποντες φορείς κατά σειρά προτίμησης, στους οποίους επιθυμούν να προσληφθούν.
Η ηλεκτρονική αίτηση θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και μετά τη συμπλήρωσή της, οι δυνητικοί ωφελούμενοι θα την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στον ΟΑΕΔ.
Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των ΚΕΠ, στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
Ο ΟΑΕΔ επεξεργάζεται ηλεκτρονικά τις αιτήσεις των ανέργων, υποψηφίων για την απασχόλησή τους σε θέσεις εργασίας ανά ειδικότητα στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» και κατατάσσει με μηχανογραφικό τρόπο τούς υποψηφίους σε Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, κατά φθίνουσα σειρά.
Στον πίνακα αυτόν αναγράφονται υποχρεωτικά ο Κωδικός Αριθμός, η συνολική βαθμολογία των υποψηφίων, οι μονάδες που αντιστοιχούν σε καθένα από τα κριτήρια κατάταξης, οι δηλωθέντες από αυτούς επιβλέποντες φορείς (έως τρεις) κατά σειρά προτίμησης, καθώς και ο Επιβλέπων Φορέας στον οποίο θα απασχοληθούν. Στη συνέχεια ακολουθεί η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών προς τον ΟΑΕΔ, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της καταχώρισης των πινάκων στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα
Δικαίωμα πρόσληψης σε θέσεις εργασίας στους Επιβλέποντες Φορείς έχουν οι υποψήφιοι που έχουν ενταχθεί στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και μόνον εφόσον διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου, τόσο κατά την υπόδειξή τους από το ΚΠΑ2, όσο και κατά την πρόσληψή τους από τον επιβλέποντα φορέα.
Η επιλογή πραγματοποιείται από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση την υψηλότερη συνολική βαθμολογία των υποψηφίων οι οποίοι έχουν δηλώσει ως προτίμηση τον οικείο φορέα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως μετά την επιλογή τους, στον φορέα Επίβλεψης στον οποίο θα απασχοληθούν, όλα τα προβλεπόμενα από την οικεία πρόσκληση δικαιολογητικά. Ο επιβλέπων Φορέας υποχρεούται να προβεί στην πρόσληψη των επιλεγέντων ανέργων εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής του από το ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει.

(Πηγή: Έθνος)

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Επιστροφή στην κορυφή

Διαβάστε επίσης...