Menu
RSS
Κυριακή, 16/06/2019
kalimera-arkadia logo
kalimera Arkadia Facebook pageKalimera Arkadia TwitterKalimera Arkadia YouTube channel
ΚΤΕΛ Αρκαδίας
komis490 1972018

Ανοικτό το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων

Ανοικτό το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων

Από την 1η Ιουλίου είναι ανοικτό για υποβολή αιτήσεων το «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ατόμων σε μειονεκτική και πολύ μειονεκτική θέση», το οποίο υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Θεματικού Αξονα 3, Αξονες Προτεραιότητας 7, 8: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 – 2013.


Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 1.000 νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη ατόμων σε μειονεκτική και σε πολύ μειονεκτική θέση, από ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που παρουσιάζει το πρόγραμμα σήμερα, θα υπενθυμίσουμε τα βασικά του στοιχεία.

Δικαιούχοι - Επιχειρήσεις

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Για την υπαγωγή μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα θα πρέπει η δημιουργούμενη θέση εργασίας να αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της, σε σχέση με τον μέσο όρο των δώδεκα τελευταίων μηνών, που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής της.

Δεν υπάγονται:

- Ολες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/03.03.1994) και του Ν. 3812 (ΦΕΚ 234/Α/28.12.2009).

- Οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 1, παρ. 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008.

- Οταν η πρόσληψη δεν αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 40, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 και το εδ.β. του άρθρου 4.1. της παρούσης.

- Τα νυχτερινά κέντρα, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης, οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου (telemarketing).

- Οι εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους.

- Τα υποκαταστήματα εταιρειών που έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό.

- Εξωχώριες εταιρείες, όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν σε εξωχώριες εταιρείες.

- Σύλλογοι και σωματεία.

- Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του άνθρακα.

- Οταν το αντικείμενο εργασιών μιας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος.

- Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων.

- Οι επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως προβληματικές.

Οι ωφελούμενοι

Τα ωφελούμενα άτομα που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει:

Να είναι άνεργοι, οι οποίοι ανήκουν σε α) μειονεκτική και σε β) πολύ μειονεκτική θέση και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2.

Να είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών, που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

Ως άνεργοι μειονεκτικής θέσης θεωρούνται όσοι:

- Κατά τους τελευταίους έξι μήνες πριν από την υπόδειξή τους δεν είχαν απασχοληθεί για έναν τουλάχιστον μήνα σε κανονικά αμειβομένη θέση εργασίας, με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

- Είναι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή δεν παρακολούθησαν επαγγελματική κατάρτιση.

- Είναι άνω των 50 ετών.

- Είναι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.

Ανεργοι πολύ μειονεκτικής θέσης θεωρούνται όσοι διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 24 μηνών.

Εξαιρέσεις

Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή:

- Για τα άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα από την επιχείρηση, είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας. Για τα άτομα που απασχολούνταν στον ίδιο χώρο, σε άλλον εργοδότη, με όμοια δραστηριότητα. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις μπορούν να επιχορηγηθούν μόνο για όσο επιπλέον προσωπικό προσλάβουν πέραν αυτού που κατά μέσο όρο απασχολήθηκε στην προηγούμενη επιχείρηση κατά το τελευταίο 12μηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, σύμφωνα με την παρ. 4, του Αρθρου 40, του Κανονισμού (ΕΚ) 800/2008.

- Για εργαζόμενους που θα απασχοληθούν αποκλειστικά από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωινή (λήξη ωραρίου).

- Για άτομα που είναι ομόρρυθμοι εταίροι σε Ο.Ε. και Ε.Ε.

- Για άτομα που είναι μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε.

- Για άτομα που είναι εταίροι στις Ε.Π.Ε και τις Ι.Κ.Ε.

- Για άτομα που είναι μέλη σε συνεταιρισμούς.

- Για άτομα που τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του Ν. 2643/98.

- Για άτομα που θα προσληφθούν για την κάλυψη συμβατικών υποχρεώσεων της επιχείρησης, όπως της δημιουργίας θέσεων εργασίας από επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται σε άλλο καθεστώς ενίσχυσης, που αφορά μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος των προσληφθέντων.

- Για άτομα που θα προσλάβουν οι έμμεσοι εργοδότες, δηλαδή οι αρχικοί εργοδότες, προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης).

- Για άτομα που θα απασχοληθούν με μίσθωση - σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή.

Ποσό και διάρκεια της επιχορήγησης

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους πραγματικής απασχόλησης για τους ωφελούμενους (μισθωτούς και ημερομίσθιους) ανέρχεται στο 50% τoυ συνόλου των:

- Ακαθάριστων, πραγματικών, μηνιαίων αποδοχών (καθαρές αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου) και

- Των αντίστοιχων εργοδοτικών εισφορών (κύριας και επικουρικής ασφάλισης), με ανώτερο ποσό τα 24 ευρώ ημερησίως ή τα 600 ευρώ μηνιαίως. Ως ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου και εργοδότη νοούνται το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών κύριας και επικουρικής ασφάλισης οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα.

Διάρκεια επιχορήγησης

Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται:

- Σε δώδεκα μήνες για τους ανέργους που θα προσληφθούν και ανήκουν σε μειονεκτική θέση, σύμφωνα με το εδ.α του άρθρου 40.3 του Καν. 800/ 2008, και

- Σε 12 έως 24 μήνες για τους ανέργους που θα προσληφθούν και ανήκουν σε πολύ μειονεκτική θέση, σύμφωνα με το εδ.β του άρθρου 40.3 του Καν. 800/2008 και το Ν. 3614/2007, ως εξής:

i) Για προσλήψεις ατόμων έως 31.10.2013, 24 μήνες,

ii) Για προσλήψεις ατόμων από 1.11.2013 έως 30.4.2014, 18 μήνες,

iii) Για προσλήψεις ατόμων από 1.5.2014 έως 31.10.2014, 12 μήνες.

www.eisodima.gr

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Επιστροφή στην κορυφή

Διαβάστε επίσης...