Menu
RSS
Πέμπτη, 18/07/2024
kalimera-arkadia logo
kalimera Arkadia Facebook pageKalimera Arkadia TwitterKalimera Arkadia YouTube channel
ΚΤΕΛ Αρκαδίας

Σε προσλήψεις πυροπροστασίας προχωρά ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας

Σε προσλήψεις πυροπροστασίας προχωρά ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψης (15) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών  ή πρόσκαιρων αναγκών πυρασφάλειας   του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδ/σης και της Αποκ/νης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87 τ.Α/7-6-2010).

2. Τις διατάξεις  του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 όπως τροποποιήθηκαν  με τις όμοιες  του άρθρου 43 του Ν. 5043/2023.

3 Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2. περιπτ.   ιε του Ν. 4765/2021 όπως τροποποιήθηκαν  με τις όμοιες του άρθρου 49 του Ν.5001/2022.

4. Την αριθ. 74/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του   Δήμου Νότιας Κυνουρίας Νομού Αρκαδίας.

5. Την αριθ. 4534/21-04-2023 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου μας περί ύπαρξης σχετικών πιστώσεων για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.

6. Τον ΟΕΥ του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

7.  Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των παρακάτω  ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών με αντικείμενα δράσης  πυρασφάλειας,   κατά την αντιπυρική  περίοδο έτους 2023.

Κλάδος/Ειδικότητα

Αριθμός

Ειδικά Τυπικά Προσόντα

Χρονική Διάρκεια

ΥΕ ΔΑΣΕΡΓΑΤΩΝ/ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

15

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (τελευταίο εδάφιο περ. στ΄ παρ. 1 άρθρου 40 Ν. 4765/2021).

ΑΠΟ

01-.06-2023

ΕΩΣ

30-09-2023

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει:

 (α) να είναι Έλληνες πολίτες.

(β) να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ΄ εξαίρεση, έως 70 ετών όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο ) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

(γ) να είναι υγιείς, αρτιμελείς και να έχουν φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα καλύψουν.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν και οι πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.2431/1996. Γίνονται επίσης δεκτοί Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958). Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210−3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310− 459101, των κατωτέρω επιπέδων: Α ΕΠΙΠΕΔΟ ή Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.).

(δ) Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη , υποδικία δικαστική συμπαράσταση ) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης

Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο Ν. (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6) .

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους από  22-05-2023  έως 29-05-2023 στο  γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  ή στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση του Γραφείου Πρωτοκόλλου: grammatia.protokol@gmail.com

 Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2757360225-2757360223

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα: α)ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία ) απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία , παράβαση καθήκοντος , καθ’ υποτροπή , συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε γ)ότι δεν έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση. Εξαιρούνται του παραπάνω κωλύματος όσοι έχουν εκτίσει την ποινή τους ή επειδή έχουν αρθεί τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί ή επειδή έχουν απολυθεί υπό όρους.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο από την υποβολή αιτήσεως του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Νόμου 2190/1994 για την αντιμετώπιση καταπείγουσων  αναγκών, προκειμένου να κριθεί εάν έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης του (έναρξη και λήξη).

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για τη θέση την οποία επέλεξαν.

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας.

   ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ  ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΚΑΘIΣΤΑΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ.

Ο  Δήμαρχος

Χαράλαμπος Ν. Λυσίκατος

Ανακοίνωση

Αίτηση

Υπεύθυνη δήλωση

Υπεύθυνη δήλωση 2

Υπεύθυνη δήλωση 3

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Επιστροφή στην κορυφή

Διαβάστε επίσης...