Menu
RSS
Κυριακή, 16/06/2019
kalimera-arkadia logo
kalimera Arkadia Facebook pageKalimera Arkadia TwitterKalimera Arkadia YouTube channel
ΚΤΕΛ Αρκαδίας
komis490 1972018

125 μαθητές στις σχολές του ΟΑΕΔ στην Τρίπολη – Οι ειδικότητες και οι προθεσμίες για τις εγγραφές!

125 μαθητές στις σχολές του ΟΑΕΔ στην Τρίπολη – Οι ειδικότητες και οι προθεσμίες για τις εγγραφές!
Από τον ΟΑΕΔ ανακοινώθηκε ότι οι εγγραφές των υποψηφίων σπουδαστών στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Οργανισμού και στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης ΣΕΚ για το σχολικό έτος 2014-15 αρχίζουν την Παρασκευή 4/7/2014.
 
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΣ
 
Η φοίτηση στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας είναι διετής και περιλαµβάνει τις Τάξεις Α’ και Β’, οι οποίες οργανώνονται σε τµήµατα ειδικότητας.
Στην ΕΠΑ.Σ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Τέρµα Καραϊσκάκη/Περιοχή Σέχι /Τ.K.22100, τηλ. 2710 - 233061) θα εισαχθούν εβδοµήντα πέντε (75) µαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες :
1. Υπαλλήλων ∆ιοικητικών Καθηκόντων είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες
2. Κοµµωτικής Τέχνης είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες
3. Μαγειρικής Τέχνης είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες
 
Στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕ∆ παρέχονται:
1. Σύγχρονα και πλήρως εξοπλισµένα εργαστήρια
2. Απαραίτητα βιβλία - βοηθήµατα
3. Έµπειρο και άρτια καταρτισµένο Εκπαιδευτικό προσωπικό, µόνιµο και έκτακτο.
4. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης οι εκπαιδευόµενοι αµείβονται και ασφαλίζονται από τους εργοδότες, για τους οποίους ο ΟΑΕ∆ έχει θεσπίσει κίνητρα, προκειµένου να διευρυνθεί ο αριθµός των απασχολουµένων µαθητών
5. Σπουδαστική άδεια, µέχρι 30 ηµέρες µε αποδοχές
6. Επίδοµα στέγασης και σίτισης, σε όσους έχουν τις προϋποθέσεις
7. Αναβολή Στράτευσης.
 
Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας έχουν τη δυνατότητα:
Α. Άµεσης πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας µε την απόκτηση Πτυχίου Επιπέδου III.
Β. Εγγραφής στην Β’ Τάξη Επαγγελµατικού Λυκείου
 
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ έχουν οι νέοι και οι νέες που:
Α) Κατέχουν ενδεικτικό τουλάχιστον Α’ Τάξης Λυκείου Γενικού ή Επαγγελµατικού, ή Α’ Τάξης ΤΕΕ, ή Α’ Τάξης Εσπερινών Γενικών Λυκείων ή ΤΕΛ ή Ενιαίων Λυκείων, ή είναι κάτοχοι Πτυχίου ΤΕΕ, ή ΕΠΑΛ, ή ΕΠΑ.Σ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας και
Β) Έχουν γεννηθεί τα έτη 1991 έως 1998.
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι υποψήφιοι – ες θα πρέπει να υποβάλουν στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της προτίµησής τους ΑΙΤΗΣΗ, από 4/7/2014 έως 18/7/2014.
 
ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗ ΣΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
 
Εγκρίθηκε η εισαγωγή µαθητών και µαθητριών στις Σχολές Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) του ΟΑΕ∆ για το σχολικό έτος 2014-2015.
Η φοίτηση στις ΣΕΚ έχει διάρκεια τριών (3) ετών και παρέχεται δωρεάν (για τη λειτουργία των ΣΕΚ τη φοίτηση και τους απονεµόµενους τίτλους κατάρτισης ισχύουν τα εξής:
1. Στη Σ.Ε.Κ. λειτουργούν οι Α΄, Β΄ και η Τάξη Μαθητείας. Στην Α΄ τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις, οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυµνασίου ή άλλου ισότιµου τίτλου. Στη Β΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόµενοι από την Α΄ τάξη και στην Τάξη Μαθητείας εγγράφονται οι προαγόµενοι από τη Β΄ τάξη της Σ.Ε.Κ.
2. Στην Α΄ και Β΄ τάξη Σ.Ε.Κ. εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα (30) συνολικά ωρών εβδοµαδιαίως. Ειδικότερα, εφαρµόζεται εκπαιδευτικό πρόγραµµα τεσσάρων (4) ωρών εβδοµαδιαίως, µε δύο (2) µαθήµατα Γενικής Παιδείας, Ελληνική Γλώσσα και Μαθηµατικά, που είναι κοινό για όλους τους
µαθητές και εκπαιδευτικό πρόγραµµα είκοσι έξι (26) ωρών εβδοµαδιαίως, που αποτελείται από µαθήµατα Ειδικότητας. Τα µαθήµατα Ειδικότητας αποτελούνται, κατά προσέγγιση, από 50% θεωρητικό µέρος και 50% εργαστηριακό.
3. Στην «Τάξη Μαθητείας», εφαρµόζεται πρόγραµµα του εργαστηριακού µαθήµατος «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» επτά (7) συνολικά ωρών, επιµερισµένο σε δύο (2) ηµέρες εβδοµαδιαίως.
4. Στους προαγόµενους από τη Β΄ Τάξη των Σ.Ε.Κ. χορηγείται Βεβαίωση Επαγγελµατικής Κατάρτισης Επιπέδου 2, που τους αποδίδει αυτοδίκαια το δικαίωµα συµµετοχής στην Τάξη Μαθητείας.
5. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Τάξης Μαθητείας χορηγείται στο µαθητή Βεβαίωση Επαγγελµατικής Κατάρτισης επιπέδου 3.
6. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόλυση του µαθητή που εγγράφεται στην Τάξη Μαθητείας είναι η
επιτυχής εξέταση στις εξετάσεις πιστοποίησης. Με την επιτυχή εξέταση χορηγείται το Πτυχίο Ειδικότητας.
 
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ στις ΣΕΚ έχουν οι νέες και οι νέοι που:
1) Κατέχουν Απολυτήριο Γυµνασίου (είναι απόφοιτοι της υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης).
2) Έχουν γεννηθεί τα έτη 1994 έως 1999 ( ηλικίας 15 έως 20 ετών).
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι υποψήφιοι – ες θα πρέπει να υποβάλουν στη ΣΕΚ προτίµησής τους ΑΙΤΗΣΗ, από 4/7/2014 έως και 18-7-2014 και από 25-8-2014 έως 30-9-2014.
∆ιευκρινίζουµε ότι:
1. Εάν κατά την ως άνω περίοδο υποβολής αιτήσεων προκύψει αριθµός αιτήσεων υποψηφίων µεγαλύτερος του προβλεποµένου από την εγκύκλιο αριθµού, τότε θα ακολουθήσει διαδικασία επιλογής και έκδοσης αποτελεσµάτων, µετά από µοριοδότηση συγκεκριµένων κριτηρίων. Σ’ αυτή την περίπτωση όλοι οι επιπλέον των επιτυχόντων υποψήφιοι θεωρούνται ως επιλαχόντες.
2. Εάν κατά το ως άνω διάστηµα δεν έχει επιτευχθεί συµπλήρωση του προβλεποµένου αριθµού εισακτέων, τότε όλοι οι υποψήφιοι εγγράφονται χωρίς επιλογή.
 
Στην ΣΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Τέρµα Καραϊσκάκη/Περιοχή Σέχι /Τ.K.22100, τηλ. 2710 - 233061) θα εισαχθούν πενήντα (50) µαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1. Τεχνίτης Αισθητικός Ποδολογίας – Καλλωπισµού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες
2. Τεχνίτης Κοπτικής – Ραπτικής είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

1 σχόλιο

  • olabachalo
    olabachalo Παρασκευή, 04 Ιουλίου 2014 18:37 Σύνδεσμος σχολίου

    Ο ΟΑΕΔ ΠΑΛΙ ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ. ΣΤΗΝ ΣΕΚ ΟΛΑ ΤΑ ΤΟΥΒΛΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ,! ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΌΛΑ ΠΟΔΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΛΟΓΟΙ;!!!. Ε ΡΕ ΜΠΑΡΟΥΤΙ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑ.Ι!! ΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΩ ΔΗΛΑΔΗ ΑΓΟΡΙ ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ ΥΨΟΣ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΡΙΠΟΙΕΙΤΕ ΤΑ ΝΥΧΙΑ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ ΜΟΥ!!! Ε ΡΕ ΞΕΦΤΙΛΑ. ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΗΞΕΡΑ ΠΟΙΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΜΥΑΛΟ ΠΡΩΤΙΝΈ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ !!!,ΤΟΥ ΠΡΕΠΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΙΡΙΑ

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Επιστροφή στην κορυφή

Διαβάστε επίσης...