Menu
RSS
Δευτέρα, 01/06/2020
kalimera-arkadia logo
kalimera Arkadia Facebook pageKalimera Arkadia TwitterKalimera Arkadia YouTube channel
ΚΤΕΛ Αρκαδίας
komis490 1972018

Νέα θέση εργασίας για «∆ιδασκαλία εκµάθησης Η/Υ» στο Δημοτικό και Γυμνάσιο Καστρίου

Νέα θέση εργασίας για «∆ιδασκαλία εκµάθησης Η/Υ» στο Δημοτικό και Γυμνάσιο Καστρίου
Ο Πρόεδρος της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Κληροδοτήµατος «ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΡ∆ΟΓΙΑΝΝΗ» ανακοίνωσε την πρόθεση της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Κληροδοτήµατος «Χρήστου Κορδογιάννη» να προβεί στη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε ένα (1) άτοµο, µε αντικείµενο την εκτέλεση του έργου «∆ιδασκαλία εκµάθησης Η/Υ » για τους µαθητές του ∆ηµοτικού Σχολείου και Γυµνασίου Καστρίου , συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύµβασης έως 30/06/2015 µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις και όρους:
 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Σύναψη µίσθωσης έργου, διάρκειας µέχρι 30/6/2015 ενός (1) φυσικού προσώπου και
συγκεκριµένα µε πτυχιούχο κατηγορίας ΠΕ και ελλείψει Τ.Ε. και ελλείψει αυτών απόφοιτο Ιδιωτικών σχολών και Ιδρυµάτων µε ειδίκευση στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές , για την κάλυψη των αναγκών της ∆ιδασκαλίας εκµάθησης Η/Υ των µαθητών του ∆ηµοτικού Σχολείου και Γυµνασίου Καστρίου , τριών (3) ωρών εβδοµαδιαίως, ποσό ωριαίας αντιµισθίας τριάντα ευρώ (30,00€). Ο συµβαλλόµενος θα αµείβεται µε την κατάθεση δελτίου παροχής υπηρεσίας µε ανάθεση σύµβασης έργου παροχής υπηρεσιών, δεν δικαιούται επιδόµατα εορτών και αδείας και δεν υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης του αναδόχου σε φορέα κύριας ή επικουρικήςασφάλισης.
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η επιλογή θα γίνει από την ∆ιοικούσα Επιτροπή του Κληροδοτήµατος Χρήστου Κορδογιάννη ύστερα από συνεδρίασή της . Όσοι υποψήφιοι δεν υποβάλλουν τα απαραίτητα – κατάλληλα δικαιολογητικά εντός της οριζόµενης, από την παρούσα προκήρυξη, προθεσµίας, αποκλείονται αυτεπαγγέλτως από τη
διαδικασία επιλογής.
Όσοι πληρούν τα γενικά τυπικά προσόντα τίθενται στην κρίση της ∆ιοικούσας
Επιτροπής, τα µέλη της οποίας έχουν την ευθύνη της τελικής επιλογής. Η επιλογή θα γίνει λαµβανοµένων υπόψη των τυπικών προσόντων της ανακοίνωσης.
 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
2. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
3. Να µη έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση κλπ.)
4. Οι άρρενες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές.
5. Να µην είναι τακτικοί υπάλληλοι του ∆ηµοσίου ή των Ο.Τ.Α. (δε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις από υποψηφίους, που έχουν µόνιµη σχέση εργασίας στο δηµόσιο τοµέα ή στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα ή στους ΟΤΑ).
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν την αίτησή τους σε σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο
θα αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο τους , µαζί µε τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών.
2. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα για τη σύναψη της σύµβασης έργου.
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
4. Βεβαίωση Μόνιµης Κατοικίας.
5. Βεβαίωση προϋπηρεσίας στην ειδικότητα.
6.Βεβαίωση πρότερης συνεργασίας µε το Κληροδότηµα «Χρήστου Κορδογιάννη»
7. Πολυτεκνία.
8. Βεβαίωση ανεργίας.
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης µεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
1.ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: Αυτούσιος ο βαθµός του πτυχίου του ενδιαφεροµένου.
2. ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ (ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ): 2 µονάδες.
3. ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: 1 µονάδα ανά έτος εµπειρίας. 4. ΠΡΟΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: 0,5 µονάδες ανά έτος πρότερης συνεργασίας µε την
∆ιοικούσα Επιτροπή του Κληροδοτήµατος «Χρήστου Κορδογιάννη» ή διδασκαλίας του αντικειµένου στους µαθητές του ∆ηµοτικού Σχολείου και Γυµνασίου Καστρίου.
5. ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ: 1 µονάδα
6. ΑΝΕΡΓΙΑ: 1 µονάδα ανά έτος αναλογικά.
Στην περίπτωση ισοβαθµίας υποψηφίων στην συνολική βαθµολογία προηγείται αυτός που έχει µεταπτυχιακό δίπλωµα και εν συνεχεία ο έχων διδακτορικό δίπλωµα.
 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στον πίνακα ανακοινώσεων του
δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας, στον πίνακα ανακοινώσεων της Τ.Κ. Καστρίου καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας.
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν σχετική αίτηση και να την υποβάλουν µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στα γραφεία της στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΡ∆ΟΓΙΑΝΝΗ
∆ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΤΚ 220 01 Άστρος Αρκαδίας,
Απευθύνοντας την στο Γραφείο της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ , υπόψη: κου Κουρµπέλη ∆ηµητρίου (Οικονοµική Υπηρεσία ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας ,τηλέφωνο 27553 60111) .
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από τις 11-02-2015 κατά τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες και µέχρι τις 17-2-2015.
Ο Πρόεδρος της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Κληροδοτήµατος
«ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΡ∆ΟΓΙΑΝΝΗ»
Πέτρος Σαβούρδος

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Επιστροφή στην κορυφή

Διαβάστε επίσης...