Menu
RSS
Δευτέρα, 01/06/2020
kalimera-arkadia logo
kalimera Arkadia Facebook pageKalimera Arkadia TwitterKalimera Arkadia YouTube channel
ΚΤΕΛ Αρκαδίας
komis490 1972018

Θέλετε να προσλάβετε εργαζόμενο στην επιχείρησή σας εντελώς δωρεάν;

Θέλετε να προσλάβετε εργαζόμενο στην επιχείρησή σας εντελώς δωρεάν;
Η Πράξη «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ.» στοχεύει στην ανάπτυξη και παροχή ενός πλαισίου κινήτρων αφενός προς τους αποφοίτους επαγγελματικής εκπαίδευσης και αρχικής κατάρτισης, και αφετέρου για τις επιχειρήσεις υποδοχής ώστε να αποκτήσουν οι εν λόγω απόφοιτοι επαγγελματική εμπειρία.
Ειδικότερα, το αντικείμενό της αφορά στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου Προγράμματος Επιμόρφωσης για αποφοίτους Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ. με συνδυασμό:
•           θεωρητικού μέρους διάρκειας 80 ωρών, όπου προβλέπεται η καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος-υποτροφίας ύψους 400€ και των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών
•           απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας σε επιχειρήσεις διάρκειας έως 6 μήνες με καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος-υποτροφίας ύψους 480€/μηνιαίως και των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών.
 
 
Υπογραμμίζεται ότι οι υποτροφίες (αμοιβή και προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές) καταβάλλονται εις ολόκληρο μέσω των Φορέων Υλοποίησης της Σύμπραξης χωρίς να επιβαρύνονται ούτε κατ’ ελάχιστο ή να εμπλέκονται οι επιχειρήσεις υποδοχής.
Αντιθέτως, προβλέπεται ειδική αμοιβή για το στέλεχος της επιχείρησης -μπορεί να είναι εργαζόμενος ή και ο ιδιοκτήτης- που θα αναλάβει το ρόλου του «Επόπτη».
 
 
Δικαίωμα συμμετοχής και λήψη υποτροφίας έχουν οι απόφοιτοι:
α) Επαγγελματικών Λυκείων - ΕΠΑΛ του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων,
β) Επαγγελματικών Σχολών - ΕΠΑΣ του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων,
γ) Δημοσίων και Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που είτε διαθέτουν Κρατική Βεβαίωση Πιστοποίησης είτε Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης που
i) δεν έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής και
ii) είναι δημότες των 8 «Περιφερειών Σύγκλισης» - ήτοι Ανατολική Μακεδονία Θράκη, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο.
 
 
Επιχειρήσεις Υποδοχής
Το σκέλος της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας συνιστά καθοριστικό σημείο για την αποτελεσματικότητα του Προγράμματος, την πολλαπλασιαστικότητά του για τη διασύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, καθώς και την προστιθέμενή του αξία στους ωφελούμενους-αποφοίτους και τις επιχειρήσεις υποδοχής, αλλά και ευρύτερα στο ζήτημα της αποκλιμάκωσης της νεανικής ανεργίας και της αντιμετώπισης των διαρθρωτικών της χαρακτηριστικών.
 
 
Κριτήρια Συμμετοχής Επιχειρήσεων (σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ)
Στην υλοποίηση της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας μπορούν να συμμετέχουν όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις -ατομικές, προσωπικές ή κεφαλαιουχικές εταιρείες- της Ελλάδας εκτός από:
•           Τα νυχτερινά κέντρα
•           Τις εταιρείες προσωρινής απασχόλησης (άρθρο 20 του Ν.2956/2001- Α 258)
•           Τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης
Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής είναι ότι, εκτός εάν τεκμηριώνεται σπουδαίος λόγος, δεν θα πρέπει να έχουν προχωρήσει σε απόλυση έμμισθου προσωπικού για χρονικό διάστημα 2 μηνών πριν την έναρξη του προγράμματος ή να προχωρήσουν σε απολύσεις κατά την διάρκεια υλοποίησής του.
         Ανώτατος αριθμός θέσεων που μπορεί να προσφέρει η κάθε επιχείρηση υποδοχής
 
 
Ο ανώτατος αριθμός θέσεων που μπορεί να προσφέρει η κάθε επιχείρηση εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων της.
Πιο συγκεκριμένα δύναται να δηλώσει θέσεις που να αντιστοιχούν σε ποσοστό του έμμισθου προσωπικού της, όπως αυτό προκύπτει από την ετήσια κατάσταση προσωπικού προς την Επιθεώρηση Εργασίας του έτους 2014 και τις τυχόν τροποποιήσεις που έχουν ακολουθήσει.
Ειδικότερα:
(α)        για επιχείρηση χωρίς κανέναν εργαζόμενο (ατομική), μπορεί να δηλώνεται έως (1) θέση
(β)        για επιχείρηση με 1 έως 10 εργαζομένους, μπορεί να δηλώνονται θέσεις που αντιστοιχούν σε αριθμό έως το 50% του έμμισθου προσωπικού τους,
(γ)        για επιχείρηση με 10 και άνω εργαζομένους, μπορεί να δηλώνονται θέσεις που αντιστοιχούν σε αριθμό έως το 1/3 του έμμισθου προσωπικού τους.
 
 
Υποχρεώσεις Επιχειρήσεων Υποδοχής
Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
α) Μεριμνούν για άρτιες συνθήκες κατά τη διάρκεια απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για τον υπότροφο.
β) Ορίζουν υπεύθυνο εποπτείας του υπότροφου για κάθε θέση υποτροφίας στην επιχείρηση, τα στοιχεία του οποίου τα δηλώνονται στο Πληροφοριακό Σύστημα.
γ) Διευκολύνουν τα στελέχη όλων των αρμοδίων φορέων που πραγματοποιούν επιτόπιες επαληθεύσεις σχετικά με την υλοποίηση και την αξιολόγηση του προγράμματος.
δ) Ενημερώνουν τους Φορείς Υλοποίησης σε περίπτωση που ανακύψει οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
ε) Συμπληρώνουν Φύλλα Αξιολόγησης των Υποτρόφων στο Πληροφοριακό Σύστημα σε συνεργασία με τους Φορείς Υλοποίησης εφόσον αυτό ζητηθεί.
 
 
«Επόπτης»
«Επόπτης» (υπεύθυνος εποπτείας υποτρόφου/ V.β) μπορεί να είναι εργαζόμενος -ή και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης- της επιχείρησης υποδοχής.
Η μηνιαία αμοιβή του επόπτη ανέρχεται από 80€ το ελάχιστο έως 100€ το μέγιστο ανά ωφελούμενο ανάλογα και με τον αριθμό των ατόμων που εποπτεύει, τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 3.
Στο πλαίσιο αυτό συνάπτεται σύμβαση έργου με το φυσικό πρόσωπο που ορίζει η επιχείρηση.
Σε περίπτωση που οι προσφερόμενες θέσεις επαγγελματικής εμπειρίας από την επιχείρηση υπερβαίνουν τις 3, τότε και αναλόγως τον αριθμό τους ορίζονται περισσότεροι του ενός επόπτες.
 
 
Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επιχειρήσεις
Οι επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής της ενότητας IV μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα www.diasindesi.gr, να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την αντίστοιχη αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καταχωρώντας τα εξής στοιχεία:
•           Επωνυμία
•           Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
•           Αριθμό Μητρώου Εργοδότη στο Ι.Κ.Α.
•           Πλήθος Απασχολουμένων στην επιχείρηση
•           Στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο υπευθύνου εποπτείας, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός FAX, ηλεκτρονική διεύθυνση - email)
•           Άλλα πεδία που ορίζονται στο Πληροφοριακό Σύστημα.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση, διευκρίνιση, πληροφορία ή ερώτηση, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά είτε με την κεντρική δομή του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στην Αθήνα, είτε με τα περιφερειακά παραρτήματα ανάλογα με τον τόπο της δραστηριοποίησής τους.
Στοιχεία Επικοινωνίας:
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ      2710 243345   Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Επιστροφή στην κορυφή

Διαβάστε επίσης...