Menu
RSS
Παρασκευή, 29/05/2020
kalimera-arkadia logo
kalimera Arkadia Facebook pageKalimera Arkadia TwitterKalimera Arkadia YouTube channel
ΚΤΕΛ Αρκαδίας
komis490 1972018

Εργασία - Ειδικό συνεργάτη ζητά ο Δήμαρχος Β. Κυνουρίας

Εργασία - Ειδικό συνεργάτη ζητά ο Δήμαρχος Β. Κυνουρίας
Ο ∆ήµαρχος Βόρειας Κυνουρίας γνωστοποιεί ότι πρόκειται να προσλάβει έναν (1) Ειδικό Συνεργάτη µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, ο οποίος θα παρέχει συµβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευµένες γνώσεις, γραπτές ή προφορικές, επί θεµάτων νοµικής φύσεως και συµβουλευτικό έργο σχετικά µε δικαστικές και εξωδικαστικές διαδικασίες και γενικότερα θα ασκεί τις αρµοδιότητες που θα του αναθέτει ο ∆ήµαρχος Βόρειας Κυνουρίας και οι οποίες προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2007) «Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
Ο Ειδικός Συνεργάτης θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του ∆ηµάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρµοδιότητες οποιασδήποτε µορφής, θα συνεπικουρεί δε τη Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου, όταν αυτό του ζητηθεί από τον ιεραρχικό προϊστάµενό του, δηλαδή το ∆ήµαρχο Βόρειας Κυνουρίας.
Το έργο του προσληφθέντος Ειδικού Συνεργάτη, δεν είναι ασυµβίβαστο µε την ιδιότητα του ∆ικηγόρου, αναστέλλει όµως την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήµατος (άρθρο 163 παρ. 7 του Ν.3584/2007).
Για το λόγο αυτό, όσοι από τους ενδιαφερόµενους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία, πρέπει να γνωρίζουν ότι η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλµατός τους, είναι ασυµβίβαστη µε την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συνεργάτη. Στην περίπτωση όµως πρόσληψης Ειδικού Συνεργάτη, µπορεί να εισαχθεί εξαίρεση στην εφαρµογή αυτής της διάταξης, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας.
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα :
Τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισµού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.
Ειδίκευση σε επιστηµονικό ή επαγγελµατικό τοµέα αρµοδιοτήτων των Ο.Τ.Α. που αποδεικνύεται µε αξιόλογη επιστηµονική ενασχόληση (δηµοσιεύσεις, συµµετοχή σε συνέδρια, οµάδες εργασίας κ.λ.π.) ή αξιόλογη επαγγελµατική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σηµαντική εµπειρία, ανάλογη µε τα αντικείµενα απασχόλησης. Επίσης η ειδίκευση αυτή µπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαµβανοµένων ως επαγγελµατιών ειδικής εµπειρίας.
Πτυχίο Πανεπιστηµίου Νοµικής Σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο ή δίπλωµα της αλλοδαπής
Να έχουν εµπειρία σε θέµατα ΟΤΑ ή και Νοµικών Προσώπων των ΟΤΑ τουλάχιστο πέντε ετών. Η εµπειρία αποδεικνύεται ως εξής :
Για µεν τους µισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της
εξειδικευµένης εµπειρίας.
Οι µισθωτοί του δηµόσιου τοµέα, µπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµόσιου τοµέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας.
Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας.
Η πλήρωση της προαναφερόµενης θέσης θα πραγµατοποιηθεί µε απόφαση του ∆ηµάρχου Βόρειας Κυνουρίας, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007) και θα δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.
Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί µε την υπογραφή ειδικής σύµβασης εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου.
Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων µε τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα και την εµπειρία τους, πρέπει να υποβληθούν εντός δέκα (10) ηµερών από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας στον τύπο ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας, ή την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, δηλαδή έως και την 21-11-2016, στο Γραφείο ∆ηµάρχου κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά :
Α) Αίτηση.
Β) Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα.
Γ) Φωτοαντίγραφο Αστυνοµικής Ταυτότητας.
∆) Επικυρωµένο αντίγραφο του απαιτούµενου τίτλου σπουδών.
Ε) Αποδεικτικά εµπειρίας.
ΣΤ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν το κώλυµα του άρθρου 16 του Ν. 3584/2007 καθώς και οποιαδήποτε άλλα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα παραπάνω αναφερόµενα προσόντα τους.
Οι αιτήσεις που θα σταλούν ταχυδροµικώς, για να γίνουν δεκτές ως εµπρόθεσµες, πρέπει να έχουν ταχυδροµηθεί εντός της ταχθείσας προθεσµίας. Στην περίπτωση αυτή λαµβάνεται υπόψη ως αποδεικτικό στοιχείο της αποστολής, η σφραγίδα του ταχυδροµείου επί του φακέλου της αποστολής.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Επιστροφή στην κορυφή

Διαβάστε επίσης...