Menu
RSS
Δευτέρα, 09/12/2019
kalimera-arkadia logo
kalimera Arkadia Facebook pageKalimera Arkadia TwitterKalimera Arkadia YouTube channel
ΚΤΕΛ Αρκαδίας
komis490 1972018

Εργασία | Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Καλαμάτας

Εργασία | Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Καλαμάτας
Ανακοίνωση για την πρόσληψη ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού - Καλλιτεχνικού προσωπικού, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Καλαμάτας, που εδρεύει στην Καλαμάτα, για το σχολικό έτος 2017 - 2018, με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων, για τις εξής ανά ειδικότητα, αριθμού ατόμων και διάρκεια σύμβασης, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά και ειδικά προσόντα:


ΠΕ Δασκάλων 04

ΠΕ Περιβάλλοντος 01

ΠΕ Θεατρολόγων 01

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση.

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
3. Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών συμπεριλαμβανομένης και της επιμόρφωσης. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις ( άρθρο 29 ΠΔ 50/2001). Εάν ο βαθμός πτυχίου δεν αναγράφεται στον τίτλο σπουδών, είναι απαιτητή η προσκόμιση επιπλέον σχετικής βεβαίωσης της σχολής όπου θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου.4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείμενο. Γίνεται δεκτή η προϋπηρεσία με σχέση εργασίας ή σύμβασης έργου σε αναγνωρισμένες σχολές ή εκπαιδευτήρια του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα ή Δημοτικές Επιχειρήσεις σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.
5. Σημειώνεται, ότι η εμπειρία βαθμολογείται μετά την κτήση του σχετικού τίτλου σπουδών.

6. Βιογραφικό σημείωμα.
7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης.
8. Αποδεικτικό προστατευόμενου μέλους ΑΜΕΑ. Βεβαίωση σπουδών τέκνου.

9. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ πρόσφατης έκδοσης. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης και κάρτα ανεργίας.
10. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).

11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
*Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητάς του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.

* Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και
*Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ/τος 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

Τα δικαιολογητικά συνοδεύουν το έντυπο της αίτησης του φορέα, προσκομίζονται αριθμημένα με τη σειρά που εμφανίζονται στην ανακοίνωση και θα γίνονται δεκτά, εφόσον κατατίθενται εμπρόθεσμα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Αθηνών 99, Τ.Κ. 24134, Καλαμάτα Ν. Μεσσηνίας, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, Διοίκησης & Πρωτοκόλλου, υπόψη κας Αναστασίας Κοκκώνη (τηλ. επικοινωνίας: 2721360829 και 60831).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες του νομού Μεσσηνίας ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Καλαμάτας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι συνεντεύξεις των ενδιαφερόμενων θα πραγματοποιούνται από την ορισμένη με την υπ' αριθμ. 215/2017 Απόφαση Δημάρχου τριμελής επιτροπή σε ημερομηνία και ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί κατά την υποβολή της αίτησής τους.

Η προκηρυξη εδω

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Επιστροφή στην κορυφή

Διαβάστε επίσης...