Menu
RSS
Σάββατο, 21/04/2018
kalimera-arkadia logo
kalimera Arkadia Facebook pageKalimera Arkadia TwitterKalimera Arkadia YouTube channel

Γορτυνία: Δυσκολίες για τη δωρεά ασθενοφόρου στη Δημητσάνα – Αρνητική εισήγηση της Αποκεντρωμένης

Γορτυνία: Δυσκολίες για τη δωρεά ασθενοφόρου στη Δημητσάνα – Αρνητική εισήγηση της Αποκεντρωμένης


Επίπονη θα είναι η διαδικασία αξιοποίησης της σημαντικής δωρεάς που έκανε ο πρώην Δήμαρχος Δημητσάνας κ. Αναστάσιος Βλάχος, προς τον Δήμο Γορτυνίας για την εξυπηρέτηση του Κέντρου Υγείας Δημητσάνας. Αυτό τονίζει ο Δήμος Γορτυνίας, σε ανακοίνωσή του, μέσα από την οποία απαριθμεί τις δυσκολίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, αλλά και την αρνητική εισήγηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με την έγκριση κυκλοφορίας του ασθενοφόρου στο Δήμο.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

«οι διυλίζοντες τον κώνωπα, την δέ κάμηλον καταπίνοντες» (κατά Ματθαίον 23.24)

Σε συνέχεια του Δελτίου Τύπου που είχαμε εκδώσει στις 5/4/2017, με αφορμή δημοσίευμα της εφημερίδας «Γορτυνία», σχετικά με την αξιοποίηση της δωρεάς του πρώην Δημάρχου Δημητσάνας κ. Αναστάσιου Βλάχου προς τον Δήμο Γορτυνίας για την εξυπηρέτηση του Κ.Υ. Δημητσάνας και των κατοίκων της Γορτυνίας, ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους για τα εξής:

Όπως είχαμε ενημερώσει με το προηγούμενο Δελτίο Τύπου το Τμήμα Νομικών Προσώπων Τρίπολης της Α.Δ.Π.ΔΕ.Ι. είχε στείλει στην Πάτρα προς υπογραφή από τον Γενικό Γραμματέα της Α.Δ.Π.ΔΕ.Ι.., έγγραφο με το οποίο θα ζητούσε γνωμοδότηση από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Υγείας για να απαντήσει στο έγγραφο 1592/2-3-2017 του Δήμου Γορτυνίας, με θέμα την «έγκριση θέσης σε κυκλοφορία νοσοκομειακού αυτοκινήτου» στον Δήμο Γορτυνίας.

Το έγγραφο υπεγράφη στις 12/4/2017 και κοινοποιήθηκε στον Δήμο Γορτυνίας στις 18/4/2017. Το έγγραφο επισυνάπτεται στο παρόν Δελτίο Τύπου για την πλήρη ενημέρωση σχετικά με την πορεία του θέματος, με τις εξής επισημάνσεις:

 Το αίτημα του Δήμου είναι για την «έκδοση απόφασης έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία του ασθενοφόρου οχήματος του Δήμου», αλλά οι αποδέκτες ερωτώνται «εάν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η δυνατότητα χορήγησης ασθενοφόρων σε Δήμους». Η δυνατότητα αυτή προβλέπεται ήδη από τον Ν. 4410/2016, άρ.55 παρ.β, όπου ρυθμίζονται θέματα εκτελωνισμού για πάσης φύσεως οχήματα « … καθώς και ασθενοφόρα και ειδικές κινητές μονάδες, τα οποία παραχωρούνται κατά κυριότητα με δωρεά στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' Βαθμού … », διάταξη με βάση την οποία το όχημα περιήλθε στην ιδιοκτησία του Δήμου ατελώς.

 Το ερώτημα είναι παραπλανητικό και θέτει έμμεσα σε αμφισβήτηση τις μέχρι τώρα ενέργειες του Δήμου που ανταποκρίθηκε πλήρως στην επιθυμία του διαθέτη με την ομόφωνη απόφαση 272/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου, που έχει εγκριθεί ως προς την νομιμότητά της.

 Το έγγραφο αναφέρεται σε άλλα 13 (!) έγγραφα (άρθρα νόμων και εγκυκλίων) που προφανώς αναφέρονται σε όλα τα θέματα κρατικών αυτοκινήτων, χωρίς λόγο, εφόσον το αίτημα του Δήμου είναι συγκεκριμένο και υπάρχουν ασθενοφόρα αυτοκίνητα με πινακίδες που έχουν εκδοθεί από Δήμους.

 Το έγγραφο απευθύνεται και κοινοποείται σε 5 (!) Υπουργεία, τα οποία καλεί να ανατρέξουν στα 13 έγγραφα και να γνωμοδοτήσουν όλα θετικά για ένα αίτημα ενός φορέα, αναδεικνύοντας με τον πιο σαφή τρόπο τι είναι η «γραφειοκρατία»! Πόσες ανθρωποώρες θα σπαταληθούν και πόσοι μήνες θα περάσουν για ένα αίτημα που σίγουρα έχει ξαναεξεταστεί αρκετές φορές μέχρι σήμερα.

 Τέλος, χωρίς να αναφέρονται συγκεκριμένοι λόγοι, ο κ. Διονύσιος Παναγιωτόπουλος, ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, υπογράφει την εισήγηση του Τμήματος Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Τρίπολης με «ΑΡΝΗΤΙΚΗ άποψη επί του θέματος».

Θα επαναλάβουμε τις ευχαριστίες μας στον συμπατριώτη μας κ. Αναστάσιο Βλάχο για την δωρεά του και θα επαναλάβουμε ότι η σωστή αξιοποίηση της δωρεάς του θα είναι μια επίπονη διαδικασία. Όμως, για όποιον αναρωτιέται γιατί κάποιοι «καταπίνουν την κάμηλον», την έλλειψη ασθενοφόρων και γενικά υποδομών πρωτοβάθμιας περίθαλψης στις απομακρυσμένες περιοχές όπως η Γορτυνία, «διυλίζοντας τον

κώνωπα» και ξαναδιαβάζοντας τους νόμους και τις εγκυκλίους, πιστεύουμε ότι οι συντάκτες του εγγράφου θα έχουν κάποια πειστική απάντηση.

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

3 σχόλια

 • Γορτύνιος
  Γορτύνιος Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017 17:51 Σύνδεσμος σχολίου

  Η Αποκεντρωμένη έχει δίκιο ο νόμος 1959/91 με τις τροποποιήσεις του λένε οτι
  Για ΦΙΧ μεταφοράς ασθενών (ασθενοφόρα):Τα αυτοκίνητα αυτά χορηγούνται σε ιδιωτικές κλινικές ή επιχειρήσεις που απασχολούν εργάτες ή τεχνίτες και
  σε ιατρικά διαγνωστικά κέντρα τα οποία διαθέτουν κα−
  τάλληλο εξοπλισμό για εξειδικευμένες εξετάσεις προς
  μεταφορά των εξεταζομένων σε αυτά, σε Μονάδες χρό−
  νιας αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α) που λειτουργούν εκτός Νοσο−
  κομείων και Κλινικών, σε γηροκομεία, οίκους ευγηρίας
  και μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων του δημόσιου ή του
  ιδιωτικού τομέα προς μεταφορά των διαμενόντων σε
  αυτούς, καθώς και σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις που νό−
  μιμα ασκούν τον ασφαλιστικό κλάδο 18 «βοήθεια» του άρ−
  θρου 13 του ν.δ. 400/1970 προς μεταφορά ασφαλισμένων
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20621
  προσώπων, χωρίς άμεση ή έμμεση είσπραξη κομίστρου,
  εφόσον υποβληθεί βεβαίωση του ΕΚΑΒ, ότι το συγκε−
  κριμένο ασθενοφόρο που πρόκειται να κυκλοφορήσει
  πληροί τις προδιαγραφές που ισχύουν για τα αυτοκίνητα
  της κατηγορίας αυτής καθώς και υπεύθυνη δήλωση του
  Ν. 1599/1986 από τον αιτούντα ότι έλαβε γνώση των όρων
  και υποχρεώσεων σχετικά με την στελέχωση του ασθε−
  νοφόρου και την διακίνηση των ασθενών ή τραυματιών
  ή εξεταζόμενων σύμφωνα με τις οποίες πρέπει: 1) το
  αυτοκίνητο να έχει οδηγό και συνοδηγό και 2) ο οδη−
  γός και ο συνοδηγός ή τουλάχιστον ο δεύτερος τούτων
  να έχει στοιχειώδεις γνώσεις και εμπειρία στην παροχή
  πρώτων βοηθειών, καθώς επίσης ότι το ασθενοφόρο θα
  χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των
  μεταφορικών αναγκών του δικαιούχου του, χωρίς άμεση
  ή έμμεση είσπραξη κομίστρου.
  Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκα−
  λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  Γι αυτο και ρωτά το Υπουργείο....τι δεν καταλαβαίνουν ?

 • anon
  anon Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017 16:34 Σύνδεσμος σχολίου

  Ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ (από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κβ':21)

 • Αλλα λογια
  Αλλα λογια Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017 14:31 Σύνδεσμος σχολίου

  Την ανακοινωση που την εγραψε ο Γιανης με ενα ν της Γορτυνιας στας Αθηνας διοτι οι Γορτυνιοι μαυρα ματια κανουν να τον δουν

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Επιστροφή στην κορυφή

Διαβάστε επίσης...