Menu
RSS
Σάββατο, 06/06/2020
kalimera-arkadia logo
kalimera Arkadia Facebook pageKalimera Arkadia TwitterKalimera Arkadia YouTube channel
ΚΤΕΛ Αρκαδίας
komis490 1972018

Ενίσχυση έως και 100.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις

Ενίσχυση έως και 100.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις
Οικονομική ενίσχυση από 6.000 έως 80.000 ευρώ μπορούν να διεκδικήσουν μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό μέχρι και 50 άτομα για την ανανέωση του εξοπλισμού τους καθώς και για την εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας.
Και αν προχωρήσουν και σε προσλήψεις ανέργων, τότε η επιδότηση που έχουν τη δυνατότητα να πετύχουν θα ανέβει στα 7.500 με 100.000 ευρώ.

Ο προϋπολογισμός του πρώτου κύκλου υποβολής των προτάσεων, ο οποίος αναμένεται να ανοίξει στις αρχές του Δεκεμβρίου, είναι 52 εκατ. ευρώ
Ο προϋπολογισμός του πρώτου κύκλου υποβολής των προτάσεων, ο οποίος αναμένεται να ανοίξει στις αρχές του Δεκεμβρίου, είναι 52 εκατ. ευρώ
Πότε θα ξεκινήσει το επόμενο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας!
Πιο συγκεκριμένα, μέσα στον Νοέμβριο δημοσιεύεται η πρόσκληση του προγράμματος του ΕΣΠΑ «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», που αναμένεται από αυτό να ωφεληθούν περί τις 1.600 με 1.800 επιχειρήσεις και να δημιουργηθούν 1.500 θέσεις εργασίας.

Ο προϋπολογισμός του πρώτου κύκλου υποβολής των προτάσεων, ο οποίος αναμένεται να ανοίξει στις αρχές του Δεκεμβρίου, είναι 52 εκατ. ευρώ. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις (όσες απασχολούν μέχρι 10 εργαζομένους με τζίρο έως 2 εκατ. ευρώ) και μικρές επιχειρήσεις (εκείνες που έχουν μέχρι 50 εργαζομένους με κύκλο εργασιών όχι πάνω από 10 εκατ. ευρώ) θα πρέπει να δραστηριοποιούνται σε οκτώ τομείς:
• Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων,
• Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ),
• Υλικά/Κατασκευές,
• Εφοδιαστική Αλυσίδα,
• Ενέργεια,
• Περιβάλλον,
• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ,

Ενίσχυση έως και 100.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις

• Υγεία.

Οι επιχειρήσεις θα ενισχυθούν προκειμένου να αναβαθμιστούν μέσω της αύξησης των επενδύσεων για τον τεχνολογικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους, την υιοθέτηση της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής επικοινωνιών, την αύξηση του βαθμού τυποποίησης και πιστοποίησης των προϊόντων, την ανάπτυξη ποιοτικά ολοκληρωμένων υπηρεσιών, τη βελτίωση της ποιότητας προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Συγχρόνως, με τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας αναμένεται να ενισχυθούν οι ικανότητες του παραγωγικού δυναμικού και να επιτευχθεί η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού από 15.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ.Ενίσχυση έως και 100.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις

Πριμ έως 25.000 ευρώ σε άνεργους πτυχιούχους!

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.


Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας δημόσιας δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής προερχόμενης από τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο σε ένα εκ των κρατών-μελών της ΕΕ.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν επενδυτική πρόταση είναι οι ακόλουθες:

• να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση σε συγκεκριμένη περιφέρεια,

• να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα (ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ομόρρυθμη εταιρεία ή ετερόρρυθμη εταιρεία και ΙΚΕ) και ατομικές επιχειρήσεις,

• να έχει συσταθεί έως την 31η/12/2013,

• να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,

• να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια που δίνεται στο δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων,

• να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης,

• να διαθέτουν ή να δεσμευτούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λπ.),

• να υποβάλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ,

• το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτήν τη δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.

• Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.

Οι δαπάνες που επιδοτούνται

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας προδημοσίευσης, θα οριστούν στην πρόσκληση του προγράμματος. Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για τη διετή περίοδο ενίσχυσης είναι:

• ο εκσυγχρονισμός και η ποιοτική αναβάθμιση κτιριακών και λοιπών υποδομών,

• η απλοποίηση/αυτοματοποίηση λειτουργικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων μέσω του εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού και της εισαγωγής ή/και αύξηση της χρήσης ΤΠΕ,

• ο επανασχεδιασμός και η πιστοποίηση λειτουργιών και προϊόντων των επιχειρήσεων μέσω τεχνικών οργανωτικής καινοτομίας, ενεργειών αναδιάρθρωσης, επαναπροσδιορισμού προϊόντος/υπηρεσίας με την αξιοποίηση μεθοδολογιών Design,

• η απόκτηση τεχνογνωσίας για νέα προϊόντα και υπηρεσίες μέσω συμμετοχής σε εκθέσεις, συνέδρια κ.ά.,

• η μετεγκατάσταση σε υφιστάμενες βιομηχανικές περιοχές (ΒΙΠΕ), επιχειρηματικά πάρκα και τεχνολογικά πάρκα,

• οι αμοιβές τρίτων.

Σημειώνεται ότι είναι επιλέξιμο και το μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο συγκεκριμένο έργο, με εφαρμογή της ρήτρας ευελιξίας.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

Για τη χρηματοδότηση από το συγκεκριμένο πρόγραμμα απαιτείται η υποβολή προς αξιολόγηση επιχειρηματικού σχεδίου με βάση τη διαδικασία που θα καθοριστεί στην πρόσκληση του προγράμματος.

Οι αναλυτικές προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, τα κριτήρια αξιολόγησης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του προγράμματος θα περιγραφούν αναλυτικά στην πρόσκλησή του. Σημειώνεται ότι κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνουν αυστηρές διασταυρώσεις δεδομένων, ώστε να επαληθευθεί η ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στις επενδυτικές προτάσεις και να αποφευχθούν φαινόμενα απάτης σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού.

Πού να απευθυνθώ
Στις ιστοσελίδες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης «ΕΠΑνΕΚ»:http://www.antagonistikotita.gr και του ΕΣΠΑ: www.espa.gr E-mail επικοινωνίας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  Γραμμή επικοινωνίας: 801 1136 300

 
Έθνος Εργασία

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Επιστροφή στην κορυφή

Διαβάστε επίσης...