Menu
RSS
Κυριακή, 14/08/2022
kalimera-arkadia logo
kalimera Arkadia Facebook pageKalimera Arkadia TwitterKalimera Arkadia YouTube channel
ΚΤΕΛ Αρκαδίας
komis490 1972018

Μία θέση ειδικού συμβούλου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Μία θέση ειδικού συμβούλου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Απόφαση του Περιφέρειάρχη προβλέπει την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συμβούλου κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για
την κάλυψη των αναγκών του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη σε θέματα Περιβάλλοντος. Η
πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της
οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία της Θεματικής Αντιπεριφερειάρχη σε θέματα
Περιβάλλοντος και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης– Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύουν.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν:
 Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα
της αλλοδαπής


Ειδικότερα:
 Θα προτιμηθούν οι κάτοχοι τίτλου σπουδών Οικονομικού Πανεπιστημίου με ειδίκευση στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων.
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει σωρευτικά να έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που
προβλέπονται για το μόνιμο προσωπικό του Δημοσίου ήτοι:
 Να είναι Έλληνες πολίτες
Εξαίρεση: Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 152/2000).
 Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσης που θα επιλεγούν.
 Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί
νόμιμα από αυτές. (Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για
τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα
τους τέτοιο κώλυμα).
 Να μην υπάρχει κώλυμα πρόσληψης από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή δικαστική
συμπαράσταση ή απόλυση από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρα 8
& 9 του Ν. 3528/2007).
Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο πρόσληψης.
Για την πρόσληψη θα εκτιμηθεί περαιτέρω: η προσωπικότητα το είδος του Πτυχίου οι
επικοινωνιακές ικανότητες η γνώση ξένων γλωσσών.
Ο ανωτέρω Ειδικός Σύμβουλος υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Θεματικού
Αντιπεριφερειάρχη σε θέματα Περιβάλλοντος για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνεται,
σε συνεργασία με το Γραφείο Περιφερειάρχη.
Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς τον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη σε θέματα
Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το Γραφείο Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Ειδικά ο ειδικός
σύμβουλος παρέχει υπηρεσίες, μέσα στον κύκλο των γνώσεών του, σε εξειδικευμένα
επιστημονικά και τεχνικά θέματα, που μπορεί να αναφέρονται στη διενέργεια ερευνών, εκπόνηση
μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση
στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών της περιφέρειας, παροχή επιστημονικής
ή τεχνολογικής βοήθειας σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες της
περιφέρειας, συστηματική παρακολούθηση της επιστήμης και τεχνολογίας στον τομέα της
δραστηριότητάς του, τήρηση αρχείου ελληνικών και ξένων βιβλιογραφικών δεδομένων, ή σε κάθε
άλλη εργασία που του ανατίθεται από τον οικείο Περιφερειάρχη. Το έργο του ειδικού συμβούλου
δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του δικηγόρου, ούτε αναστέλλει την άσκηση του

δικηγορικού λειτουργήματος. Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία σε άλλο
τομέα δραστηριότητας η άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση
καθηκόντων του ειδικού συμβούλου, μπορεί όμως να εξαιρεθεί από τον περιορισμό του παρόντος
εδαφίου με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (στην περίπτωση αποστολής των
αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων), στο Τμήμα Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας
Πελοποννήσου (Ταχ. Δ/νση: Ναυπλίου 57, ΤΚ 221 32, Τρίπολη) σχετική αίτηση στην οποία θα
αναφέρεται η θέση για την οποία υποβάλλουν την υποψηφιότητα, με συνημμένα ευκρινή
φωτοαντίγραφα.
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
1. Τίτλος σπουδών.
2. Έγγραφα /Βεβαιώσεις απόδειξης επαγγελματικής εμπειρίας.
3. Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις) ή ελλείψει ταυτότητας των κρίσιμων σελίδων
του διαβατηρίου (δηλ. αυτών που αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας κατόχου).
4. Πιστοποιητικό γέννησης και οικογενειακής κατάστασης.*
5. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.*
6. Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης (για τους άρρενες υποψήφιους).*
7. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄ 75), όπως ισχύει, ότι:
α. δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση
(κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία,
καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ` υποτροπή συκοφαντική
δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
β. δεν είναι υπόδικοι που να έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για
πλημμέλημα της περίπτωσης α΄, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.
γ. δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.
δ. δεν τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε υπό
επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
ε. δεν έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλο Ν.Π.Δ.Δ. λόγω επιβολής
της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για
σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζόμενου και σε καταφατική περίπτωση να
έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
8. Βιογραφικό Σημείωμα.
9. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του
άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄ 75), όπως ισχύει, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση
της παρ. 8 του άρθρου 214 του Ν. 4555/2018.
(*τα αριθμ. 6, 7 και 8 δικαιολογητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία)
Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:
Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, για την ισοτιμία, ή ισοτιμία και αντιστοιχία του
τίτλου, καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των
ημεδαπών τίτλων (όπου προβλέπεται) ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας ή
ισοτιμίας και αντιστοιχίας, καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη
βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών u964 τίτλων (όπου προβλέπεται). Σε περίπτωση που από την

πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται
βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό
αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.
Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την
αντιστοιχία του τίτλου, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών
προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίες
χορηγήθηκαν από α) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π) του
άρθρου 55 του ΠΔ 28/2010 και β) του Συμβουλίου Επαγγελματικής Αναγνώρισης τίτλων
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ) του άρθρου 14 του Π.Δ 231/1998.
Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη
της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) και αναφέρονται στο Π.Δ
299/1977 δεν απαιτείται αντιστοιχία. Για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξη
της στην Ε.Ε απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.
Οι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφραση γίνεται από αρμόδια κατά νόμο
αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή
από Δικηγόρο ή από άμισθο διερμηνέα διορισμένο βάσει του Ν. 148/26-12-1913/1-2-1914.
Ειδικώς όμως μετά το νέο «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36 Ν.4194/2013 ΦΕΚ 208/Α/27-9-2013
μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από Δικηγόρο μετά την 27-9-2013 γίνονται
δεκτές εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς
την οποία μετέφρασε.


ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
Της αλλοδαπής
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την ανακοίνωση,
πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών
ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο
διερμηνέα διορισμένο βάσει του ν.148/26-12-1913/1-2-1914. Ειδικώς όμως μετά τον νέο «Κώδικα
Δικηγόρων» (άρθρο 36 ν.4194/2013/ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ. Α’), μεταφράσεις ξενόγλωσσων
εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά την 27.09.2013, γίνονται δεκτές, εφόσον ο δικηγόρος
βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.
Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο.
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων,
τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Της ημεδαπής
α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς
του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά –
βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικώς αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα
των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.
β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς
του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικώς
αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου
δημόσιου τομέα.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερολογιακών
ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης περίληψης της παρούσας σε δύο (2) τοπικές
εφημερίδες της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Εάν η τελευταία ημέρα είναι κατά νόμο εξαιρετέα

(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη
ημέρα. Αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία ο υποψήφιος που υποβάλλει ανυπόγραφη ή
εκπρόθεσμη αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά.
Η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/86 και η ανακρίβεια των
δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Ο υποψήφιος ο οποίος θα επιλεγεί, θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικά από τα οποία θα
προκύπτει η υγεία και η φυσική καταλληλότητα του.
Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων
η Υπηρεσία θα παρέχει σε αυτούς την δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν στους
λοιπούς υποψηφίους, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τη νόμιμη
διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος).

7 σχόλια

 • Εισάγετε το όνομά σας...
  Εισάγετε το όνομά σας... Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2022 19:52 Σύνδεσμος σχολίου

  Παππού Νίκα πολύ τον πονηρό κάνεις αλλά σε έχουν πάρει χαμπάρι όλοι.

 • Εισάγετε το όνομά σας...
  Εισάγετε το όνομά σας... Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2022 16:30 Σύνδεσμος σχολίου

  Αληθεύει ότι τους τοποθετεί στις υπηρεσίες για να εκτελούν καθήκοντα μόνιμων δημοσίων υπαλλήλων; Είναι νόμιμο αυτό;

 • Εισάγετε το όνομά σας...
  Εισάγετε το όνομά σας... Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2022 14:31 Σύνδεσμος σχολίου

  Τζάμπα η προκήρυξη . Ήδη έχει επιλεγεί .

 • Εισάγετε το όνομά σας...
  Εισάγετε το όνομά σας... Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2022 09:47 Σύνδεσμος σχολίου

  Αχ !Διοίκηση επιχειρήσεων στο Περιβάλλον !
  Γιατί μας θεωρείτε ανόητους ;Θέλετε να μεγαλώσετε τον στρατό σας γιατί δεν το λέτε ;

 • Εισάγετε το όνομά σας...
  Εισάγετε το όνομά σας... Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2022 09:28 Σύνδεσμος σχολίου

  ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΤΟΙΜΗ Η ΚΑΡΕΚΛΑ...ΓΙΑΤΙ ΒΓΑΖΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΓΑΤΑΚΙ;;;

 • Εισάγετε το όνομά σας...
  Εισάγετε το όνομά σας... Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2022 08:01 Σύνδεσμος σχολίου

  Κι άλλος ειδικός σύμβουλος; Εσείς έχετε πάρει ένα στρατό συμβούλους!!!! Τι τους κάνετε; Που τους έχετε κρυμμένους;

 • Εισάγετε το όνομά σας...
  Εισάγετε το όνομά σας... Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2022 20:48 Σύνδεσμος σχολίου

  ΩΡΑΙΑ !!!! ΡΕ ΣΑΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΕ ΜΟΙΑΖΕΙ ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΧΕΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ..................ΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΣΑΝΕ ΕΚΕΙ ΣΤΗΝ ΕΘΝΑΡΧΟΥ.........ΑΙΝΤΕ ΕΕΕΕΕΕΕΕ..........ΚΑΙ ΤΟΥΤΟΙ ΣΑΝ ΤΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ
  ΣΧΟΛΗΣ ....ΡΕ ΔΕΝ

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Επιστροφή στην κορυφή

Διαβάστε επίσης...